სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 28 დეკემბერი, 2020
იუსტიციის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 25 დეკემბერი, 2020
აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 18 დეკემბერი, 2020
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
დასვენება და კულტურა 18 დეკემბერი, 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017

სიახლეები

30.12
2020
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კოვიდ-19-ის ფარგლებში მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრული საკითხების აუდიტებს ჩაატარებს

ანტიკრიზისული გეგმის შესაბამისად, საქართველომ ევროკავშირთან გააფორმა ხელშეკრულება 75 მლნ ევროს ოდენობით. დაფინანსების პირველი ნაწილი (60 მლნ ევრო) ქვეყანამ უკვე მიიღო, მეორე ნაწილს კი მიიღებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულებისა და ევროკავშირს, საქართველოს მთავრობასა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის გამართული კონსულტაციების შედეგად, ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრულ საკითხებზე აუდიტების ჩატარების შემდგომ. 

საერთაშორისო პარტნიორები