ჩვენი ინტერაქტიული გვერდის მიზანია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული საქმიანობის პრიორიტეტების განსაზღვრისა და აუდიტის წლიური გეგმის შედგენის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდაა.

აღნიშნული გვერდის მეშვეობით თითოეულ მოქალაქეს საშუალება აქვს, დააფიქსიროს საკუთარი აზრი სას–ის მიერ განსაზღვრული აუდიტორული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ. ამასთანავე, ვებ-გვერდის საშუალებით მოქალაქეები შეძლებენ მომდევნო წლის აუდიტის გეგმაში სასურველი უწყების შერჩევას. ჩვენი ვებ–გვერდი საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს მოგვწერონ თავიანთი მოსაზრებები და წინადადებები სას–ის საქმიანობის შესახებ.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მიერ დაფიქსირებული აზრის განხილვასა და შესაბამის ასახვას მომდევნო წლის აუდიტის გეგმაში.

დაგეგმე ჩვენთან ერთად

შეარჩიეთ აუდიტის ობიექტიმოგვწერეთ თქვენი აზრი

დაალაგეთ სფეროები პრიორიტეტულობის მიხედვით

  • ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ეკონომიკური განვითარება
  • სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვა და მართვა
  • სამართალდამცავი უწყებების განვითარების მხარდაჭერა
  • სახელმწიფო თავდაცვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა
  • ინფრასტრუქტურული პროგრამები და ღონისძიებები
  • განათლების და მეცნიერების მხარდაჭერა
  • ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარების სისტემა
  • სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
  • ეფექტიანი სახელმწიფო მართვისა და საჯარო ფინანსების რეფორმის მხარდაჭერა
  • კულტურისა და სპორტის პროგრამების მართვა