Header

Header Top

Standard Version

სტანდარტული ვერსია

Language Switcher

Quick Menu

Site Settings - Easy Read and Text Size

Content

Page Content

 • ტექსტის ზომა:
 • A
 • A
 • A

აუდიტი

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

გამოქვეყნების თარიღი: 16:01:2017

დეპარტამენტი: სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

აუდიტით გამოვლინდა პროგრამის დიზაინთან, დაფინანსების მექანიზმებთან, საშემსყიდველო საქმიანობასთან, მის ეფექტიან ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარვეზები და ნაკლოვანებები; ასევე, ზედმეტად გადახდილი საბიუჯეტო სახსრები.

კერძოდ, „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ განხორციელებული საშემსყიდველო საქმიანობის პროცესში მიღებული გადაწყვეტილებები შეუსაბამობაშია კრიტერიუმების მოთხოვნებთან. შედეგად, კონტრაქტი გაფორმდა ისეთ მიმწოდებელთან, რომელსაც არავითარი გამოცდილება არ ჰქონდა ბიზნესის მოცემულ სფეროში; აღნიშნულმა და ასევე იმ გარემოებამ, რომ შესყიდვის ერთი ობიექტის ქვეშ გაერთიანებული იყო განსხვავებული ფუნქციონალური დანიშნულების სასაქონლო ნომენკლატურა, განაპირობა მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილით წარმოდგენილი ზოგიერთი საქონლის მიხედვით საბაზრო პირობებისადმი შეუსაბამო მაღალი „ფასნამატის“ მაჩვენებლი. ქვეპროგრამის თანხმად შეძენილი პროდუქციის ბენეფიციარ ოჯახებზე გადაცემისას, აუდიტის ჯგუფმა ვერ მიიღო რწმუნება 269,900 ლარის ოდენობის ხელმოუწერელი მიღება-ჩაბარების დანართების მიხედვით ბენეფიციარ ოჯახებზე გაცემული/მიღებული პროდუქციის სახეობების და რაოდენობის შესახებ.

პროგრამის ფარგლებში, დადგენილი კრიტერიუმის შეუსაბამოდ, ზედმეტად გადახდილმა საბიუჯეტო სახსრებმა შეადგინა  25,887 ლარი, მათ შორის:  „მინდობით აღზრდის“ ქვეპროგრამის მიხედვით - 16,105 ლარი; „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის მიხედვით - 1,905 ლარი; „დღის ცენტრების“ ქვეპროგრამის მიხედვით - 7,877 ლარი (მხოლოდ შერჩეული ორგანიზაციების მიხედვით).

შესამოწმებელ პერიოდში, ბენეფიციარების ოპტიმალურად განაწილების პირობებში, შესაძლებელი იყო შეუვსებელი ლიმიტის მიხედვით სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციებისათვის  გადარიცხული საბიუჯეტო თანხების დაზოგვა: 1. „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების“ ქვეპროგრამის მიხედვით - 54,920 ლარის ოდენობით; 2. „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგარმის მიხედვით - 82,260 ლარი. ასევე, მომსახურების ანაზღაურების ახალმა წესმა (2015 წლის 1 ივლისამდე-3თვე) „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის მიხედვით ხარჯები გაზარდა 6,440 ლარით.

„დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის მიხედვით:

 1. კოხლეარული იმპლანტის მორგება-რეგულირების მომსახურების არსებული დაფინანსების მოდელი ვერ უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას;
 2. მარაგების მართვის არსებული პოლიტიკა, სახსრების რაციონალური ხარჯვის თვალსაზრისით არაეფექტურია და არ იძლევა ოპტიმალური მარაგის ფორმირების შესაძლებლობას.

სახელწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემულ იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები.

მიმაგრებული ფაილები

ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი

გამოქვეყნების თარიღი: 11:01:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი, აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

 •  ქედის მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის მონაცემების შესაბამისად, 2015 წელს მუნიციპალიტეტს შეძენილი აქვს 253 6715 ლარის ღირებულების ძირითადი აქტივები, რომელთა ღირებულებაშიც არ არის გათვალსიწინებული 56 532 ლარის  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულება. ამასთან, ბალანსში არ არის აღრიცხული მიწის ის ნაკვეთები, რომელზედაც დამაგრებულია გამგეობის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობები;
 • ქედის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციების  მიერ ბალანსზე რიცხულ 18 480 ლარის ღირებულების ძირითად აქტივებზე არ არის დარიცხული  2 623 ლარის ცვეთა. მათ შორის ა(ა)იპ „ქედის სახელოვნებო სკოლის“ მიერ -1334 ლარი და ა(ა)იპ „ქედის ისტორიული მუზეუმის“ მიერ  – 1289 ლარი;
 • ა(ა)იპ „ქედის სასპორტო სკოლის“ 2015 წლის წმინდა ღირებულების შესახებ ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების სახით ფიქსირდება 132 871 ლარი, მაშინ როცა, სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, ბიუჯეტიდან გაცემულია 117 245 ლარი, ანუ 15 626 ლარით ნაკლები;
 • ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიდან,  ხარჯების მუხლით გამოყოფილი  971045 ლარიდან, მოქმედი რეგულაციების დაუცველად 6920 ლარი გახარჯულია არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით;
 • საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურირეგლამენტის ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას, ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული,  ფაქტობრივი დანახარჯების წარმოუდგენლობის პირობებში,   2015 წელს  მიმწოდებელზე, 15 შემთხვევაში გადახდილია 241 712   ლარი;
 •  ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებზე გასაცემი სუბსიდიის გაანგარიშება არ განხორციელებულა.  არ არის დასაბუთებული, მიღებული სუბსიდიით რა სამუშაოები უნდა შეესრულებინათ, რა პერიოდულობითა და მოცულობით. ამასთან, მუნიციპალიტეტს შპს-ებისათვის არ მოუთხოვია ინფორმაცია მიღებული სუბსიდიის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისა და პროგრამების შესრულების შესახებ.

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გაცემულ იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები.

მიმაგრებული ფაილები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი

გამოქვეყნების თარიღი: 11:01:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანური აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი გარემოებები:

 • მუნიციპალიტეტის აპარატის და მის სისტემაში შემავალი იურიდიული პირების მიერ,  2015 წლის ბალანსში, არაფინანსური აქტივების ღირებულება უსაფუძვლოდაა შემცირებული 222 417 ლარით;
 • ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შესრულებასთან დაკავშირებით, მიმწოდებლის მიერ ესპერტიზის დასკვნების არასრულყოფილად წარმოდგენის პირობებში, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით მუნიციპალიტეტის მიერ გადახდილია მიმწოდებლებზე  6 701 743 ლარი;
 • მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში შემცირებულადაა წარმოდგენილი წმინდა ღირებულება 116563 ლარით, ხოლო ვალდებულებები - 510 096 ლარით;
 • მუნიციპალიტეტის სისტემაში შემავალი იურიდიული პირების მიერ,,სხვა ხარჯების“ მუხლი 118 940 ლარით გაზრდილად არის წარმოდგენილი, ხოლო ,,საქონელი და მომსახურების“ მუხლი - 23 990 ლარით და ,,არაფინანსური აქტივების“ მუხლი - 94 950 ლარით შემცირებულად არის წარმოდგენილი;
 • მუნიციპალიტეტის მიერ, სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვისას,   ფაქტობრივი დანახარჯების წარმოუდგენლობის პირობებში, სხვა ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით, გადახდილია მიმწოდებელზე 1 982 360   ლარი.                                               

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ  გაცემული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები.

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 10:01:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

 • მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში, დადგენილი წესის შეუსაბამოდ, 99 597 ლარით გაზრდილია წმინდა ღირებულების ნაშთი წლის დასაწყისისათვის. ასევე იმ პირობებში, როდესაც მუნიციპალიტეტს მიმდინარე წელს შესაბამისი დანიშნულებით არ გაუწევია ხარჯი, აქციები და სხვა კაპიტალში დაფიქსირებული აქვს 1 001 93 ლარი;
 • მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი იურიდიული პირების მიერ, 2015 წლის ბალანსების ფორმებში, აქტივების ღირებულება 153139 ლარით, ხოლო ა(ა)იპ „შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ ბალანსში წმინდა ღირებულების ნაშთი წლის ბოლოსათვის 10828 ლარით  შემცირებულად არის წარმოდგენილი;
 • შუახევის მუნიციპალიტეტს, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით, გაფორმებული აქვს 86 ხელშეკრულება, საერთო ღირებულებით 450566 ლარი. მუნიციპალიტეტის მიერ 2015 წელს 450076 ლარის ანგარიშსწორება განხორციელებულია იმ პირობებში, როდესაც მიმწოდებლების მიერ არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია ფაქტობრივი დანახარჯების შესახებ, რითაც დარღვეულია ტექნიკური რეგლამენტი - ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესი“.  

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გაცემული იქნა რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც ხელს შეუწყობს საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის გაუმჯობესებას.  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი

გამოქვეყნების თარიღი: 10:01:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

მუნიციპალიტეტსა და მისდამი დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში იდენტიფიცირებულია 1 949 000  ლარის ნაკლოვანებები, როგორიცა აქტივების არაზუსტი კლასიფიცირება, ცვეთის დარიცხვის ნორმების დაუცველობა და დებიტორული და კრედიტორული ვალდებულებების აღურიცხაობა;

აუდიტის პერიოდში, 2 თანამშრომელზე, თურქეთის რესპუბლიკაში მივლინებისათვის გაწეული სამივლინებო ხარჯების ნაწილში, მოქმედი მარეგულირებელი ნორმების დაუცველად, ზედმეტად იქნა ანაზღაურებული 3100  ლარი;

მუნიციპალიტეტმა, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შპს ,,ბასმოტორს-ისგან’’ შეისყიდა, 2015 წლის გამოშვების ექსკავატორ-დამტვირთველი, ღირებულებით 170 000 ლარი, აუდიტის პერიოდში მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით, აღნიშნული სპეციალიზირებული ტექნიკის საბაზრო ღირებულება შესყიდვის პერიოდისათვის შეადგენდა 139 700 ლარს, 30 300 ლარით ნაკლებს;

მუნიციპალიტეტმა, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით, განახორციელა მწვანე კონცხის  დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია, ღირებულებით 101 288 ლარი, საგარანტიო ვადით 24 თვე, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაოების დასრულების შემდგომ გამოვლინდა რიგი ხარვეზები სამუშაოებში, მიმწოდებელზე არ იქნა მოთხოვნილი  ხარვეზების დროული აღმოფხვრა.

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გაცემული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები.

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი

გამოქვეყნების თარიღი: 09:01:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ფინანსური აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შედგენილი ბალანსის ინფორმაცია ფინანსური აქტივებისა და მოთხოვნების ნაშთის შესახებ, ორგანიზაციის რეალურ ფინანსურ მდგომარეობასთან შედარებით, 6,612 ლარით არის შემცირებული, ხოლო არაწარმოებული აქტივების ნაშთის შესახებ მონაცემი - 4,752 ლარით.

ხულოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგაშიშგების დროს ფიქსირდება სისტემური ხასიათის დარღვევა-ნაკლოვანებები. რიგი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საბალანსო მონაცემები, არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო ხარჯისა და სხვა ხარჯებისა და ძირითადი კაპიტალის მოხმარების ფაქტობრივი ხარჯის შესახებ, არსებითად შეუსაბამოა რეალურ საფინანსო მდგომარეობასთან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სატრანსპორტო საშუალებებისთვის საწვავის შესყიდვაზე 2015 წლის განმავლობაში გაწეულმა მთლიანმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 57,934 ლარი. მათ შორის, 3,508 ლარის ღირებულების 2,200 ლიტრი საწვავი გახარჯულია ოთხ ერთეულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც არ ირიცხება ხულოს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე და იმყოფებოდა მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეების მფლობელობაში. მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად, ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ არ ხორციელდება საწვავის სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისათვის გადაცემის დადასტურება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას, ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული  ფაქტობრივი დანახარჯების წარმოუდგენლობის პირობებში, 2015 წელს  მიმწოდებლებზე, 97 შემთხვევაში, გადახდილია 792,447 ლარი. 

ხულოს მუნიციპალიტეტის და  მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ 2015 წელს არ ჩატარებულა ფინანსური მოთხოვნების/ვალდებულებების ინვენტარიზაცია.

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გაცემული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობაში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

გამოქვეყნების თარიღი: 05:01:2017

დეპარტამენტი: თავდაცვის,საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 

01.01.2014წ. – 01.01.2016წ.

მიმაგრებული ფაილები