Header

Header Top

Standard Version

სტანდარტული ვერსია

Language Switcher

Quick Menu

Site Settings - Easy Read and Text Size

Content

Page Content

 • ტექსტის ზომა:
 • A
 • A
 • A

აუდიტი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

გამოქვეყნების თარიღი: 26:12:2016

დეპარტამენტი: ეკონომიკური საქმიანობის სფერო

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში

მიმაგრებული ფაილები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 14:12:2016

დეპარტამენტი: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფერო

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის 2013-2014-2015 წლების შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტით გამოვლინდა შემდეგი:

 • პრემიების გაცემისას არ არის დაცული თბილისის მთავრობის 2006 წლის 14 მარტის N05.11.128 დადგენილებით დამტკიცებული “ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების წესის“ მოთხოვნები.
 • თბილისის მერის სამართლებრივი აქტების საფუძველზე, ადგილი აქვს კონკრეტულ თანამშრომლებზე წინასწარ, მთელი წლის განმავლობაში დანამატის დანიშვნის ფაქტს, რაც თავისი ყოველთვიური შინაარსიდან გამომდინარე უფრო თანამდებობრივი სარგოს ხასიათს ატარებს ვიდრე დანამატის.
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებზე კაპიტალის შესავსებად თანხები გადარიცხულია ყოველგვარი დასაბუთებისა და შესაბამისი აუდიტორული ან საექსპერტო დასკვნების გარე.
 • კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებზე მერიის ადმინისტრაციის პროგრამული კოდიდან  ნაცვლად სამსახურის პროგრამული კოდისა  პრემიების, დანამატებისა და შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების სახით 2013-2014 წლებში გაცემულია 1,221.9 ათასი ლარი.   
 • 2013 წელს  ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულებისა და შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებლებზე პირგასამტეხლოს სახით დარიცხულმა თანხებმა შეადგინა 129,5 ათასი ლარი, მაშინ როცა ხელშეკრულებების შესაბამისად  დარიცხული უნდა ყოფილიყო 719.5 ათასი ლარი.
 • 2013-2015 წლებში ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად კომპანიებზე დარიცხული ჯარიმა-საურავები ბუღალტრულად ანგარიშზე „მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, სანქციებით და საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით“ აღრიცხული არ არის.
 • მთაწმინდაზე საბაგირო გზის ფუნქციონირების აღდგენის მიზნით ავსტრიულ კომპანია ,,DOPPELMAYR”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების  შესაბამისად მერიის მხრიდან ვალდებულებები აღებულია  შესასრულებელ სამუშაოებზე ხარჯთაღრიცხვის, საპროექტო დოკუმენტაციის, გეოლოგიური დასკვნების, პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო გარემოებების შესწავლის, თანმდევი რისკების გათვალისწინებისა და საავანსო თანხასთან დაკავშირებული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის  გარეშე. კომპანია ,,DOPPELMAYR”-ისათვის  წინასწარი ანგარიშსწორებით  საბანკო გარანტიისა  და  მატერიალური ფასეულობის მიღების გარეშე გადარიცხულია სულ 4,064.3 ათასი ევრო მაშინ როდესაც, ხელშეკრულებით 2,765.0 ათასი ევროს გადახდა უნდა განხორციელებულიყო მისაწოდებელი ტექნიკის თბილისში დასაწყობების შემდეგ. საბაგირო გზის მშენებლობისათვის 2012-2013 წლებში  ბიუჯეტიდან  გაწეულია სულ 12,580.4  ათასი ლარის საკასო ხარჯი. დღეის მდგომარეობით კი  შესრულებულია  მხოლოდ 604.6 ათასი ლარის სამუშაოები.
 • შპს ,,ჯინო პარკი“-ის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით 2012-2013 წლებში მერიის მიერ შესრულებულმა სამუშაოებმა შეადგინა 3,224.3 ათასი ლარი. აქედან 1,450.2 ათასი ლარის სამუშაოები შესრულებულია ყოველგვარი დადგენილებისა და სათანადო ნებართვების გარეშე.  კერძო სამართლის იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე აღნიშნული სამუშაოების შესრულების ვალდებულების სამართებლივი საფუძვლების შესახებ მტკიცებულებები წარმოდგენილი ვერ იქნა.
 • 2014-2015 წლებში მიწისქვეშა გადასასვლელებში დამონტაჟებული ლიფტები და საპირფარეშოები საერთოდ არ ფუნქციონირებს, სამეთვალყურეო სისტემიდან კი ფუნქციონირებს მხოლოდ მცირე ნაწილი. შესყიდული მატერიალური ფასეულობებისა  და შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებადი სამეთვალყურეო  სისტემის გათვალისწინებით არაეფექტურად გახარჯულმა საბიუჯეტო თანხებმა  შეადგინა 831,6 ათასი[1] ლარი. სამეთვალყურეო სისტემების  შესყიდვაზე  შპს ,,დელტა კომმთან “ 2014 წლის 1 ივლისს გაფორმებული ხელშეკრულების  შესაბამისად შესასყიდი მატერიალურ ფასეულობათა სავარაუდო ღირებულების არასწორი განსაზღვრის  შედეგად  მიწოდებული აპარატურის  ფასნამატმა შეადგინა 298.2 ათასი ლარი.
 • 2013-2014 წლებში სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის დროს, შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ფაქტიური დანახარჯების შესაბამისად განსაზღვრაზე, დაქირავებული სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების და ინვენტარის  ქირავნობის  ღირებულებაზე ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების დარიცხვის გარეშე წარმოდგენაზე კონტროლი განხორციელებული არ არის. შესაბამისად გაურკვეველია ცალკეული სამუშაობის მიხედვით,  შრომის ანაზღაურების, მომსახურებისა და გამოყენებული მატერიალური ფასეულოებების ღირებულების ფაქტობრივ დანახარჯებთან შესაბამისობის საკითხი.
 • მერიისათვის ,,ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ,,თბილისი 2015“-ის  2015 წლის ივლისის თვეში ჩატარების შესახებ ცნობილი იყო 2010 წლის ნოემბერში, შესაბამისად ქ. თბილისში დაგეგმილი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაოების   2011-2014 წლებში დაგეგმვითა და ტენდერების საშუალებით შესყიდვების განხორციელების შემთხვევაში, სამუშაოების შეზღუდულ ვადებში გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით  ჩატარების აუცილებლობა არ დადგებოდა და კონკურენციის პირობებში შესაძლებელი იყო  საბიუჯეტო თანხების ეკონომიური ხარჯვა.
 • უცხოურ საწარმოს ფილიალ შპს „სტროისერვისგარანტს“ ხელშეკრულების საფუძველზე უნდა შეესრულებინა ვარკეთილის მე-III მასივის  მე-X კვარტლის „ვ“და „დ“ კორპუსებისა და ლილოს დასახლების მე-2 კვარტლის მე-3 კორპუსის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები. ლილოს კორპუსის სამუშაოებზე ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტებისას წარმოდგენილია არაგონივრულად მაღალი ფასები. სამუშაოების მიმდინარეობის ეტაპზე იმ დროისათვის არსებული საბაზრო ფასების გათვალისწინების შემთხვევაში შესაძლებელი იყო 305.8 ათასი ლარის ეკონომიის მიღწევა. ანალოგიური შემთხვევაა დიდი ხევძმარის სანიაღვრე კოლექტორის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენით  სამუშაოებზე  2014 წლის 9 დეკემბერს შპს „პალიტრასთან“ გაფორმებულ ხელშეკრულების შემთხვევაშიც, სადაც შესაძლებელი იყო  369.4 ათასი ლარის ეკონომიის მიღწევა.


[1] ჯამი არაფუნქციონირებადი მონიტორების, ვიდეოთვალების, ლიფტების და მიწისქვეშა გადასასვლელებში არსებული ტუალეტების (659180+148300+24100=831580)

მიმაგრებული ფაილები

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი

გამოქვეყნების თარიღი: 14:12:2016

დეპარტამენტი: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

 • 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ საიჯარო ქირის სახით მიუღებელმა შემოსავლებმა 51.6 ათასი ლარი და 2.8 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.
 • 2013-2014 წლებში დუშეთის ხევის კალაპოტის გამაგრების სამუშაოებში მუნიციპალიტეტის მიერ გადახდილია 869.4 ათასი ლარი, მშენებლობის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაზიანებულია და გამოსულია მწყობრიდან. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის მიხედვით, უხარისხო იყო აღნიშნული ხევის გამაგრების როგორც პროექტი, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 21.4 ათასი ლარი, ასევე მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ბეტონის სამუშაოები, რაშიც გადახდილია 323.7 ათასი ლარი.
 • დუშეთის ხევის კალაპოტის გამაგრების სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების მიუხედავად, მუნიციპალიტეტმა არ გამოიყენა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რის გამოც დაკარგა 88.5 ათასი ლარის მიღების შესაძლებლობა.
 • 2015 წელს ახატანი-ბიწმენდის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მიმწოდებელს სრულად არ შეუსრულებია დემონტირებული მასალის გატანის და გზის სავალი ნაწილის გვერდულების მოწყობის სამუშაო, რაშიც ჯამში გადახდილია 49.3 ათასი ლარი.
 • ახატანი-ბიწმენდის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების დარღვევისათვის მიმწოდებელს უნდა დარიცხვოდა ჯარიმა 40.9 ათასი ლარის ოდენობით.
 • 2015 წელს შედგენილი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ იოსელიანისა და რაზიკაშვილის ქუჩებზე შესრულებული სამუშაო იყო უხარისხო. მიუხედავად ამისა, გამგეობამ მაინც ჩაიბარა ობიექტები, სადაც ჯამში გადახდილია 387.2 ათასი ლარი.
 • იოსელიანის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მუნიციპალიტეტმა შემსრულებელს დაუსაბუთებლად გადაუწია მიწოდების ვადები რის შედეგადაც მას არ დაერიცხა ჯარიმა 20.5 ათასი ლარის ოდენობით, ასევე სამუშაოები ჩაბარდა 118 დღიანი დაგვიანებით და შემსრულებელს დამატებით უნდა დარიცხვოდა 14.0 ათასი ლარი. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის მიხედვით, მიმწოდებელის მიერ შესრულებული სამუშაოების ნაწილი გაკეთებულია უხარისხოდ, ექსპერტიზის აქტში დაფიქსირებული ხარვეზები შპს-ს აუდიტის მიმდინარეობის პერიოდში სრულად  არ ქონდა გამოსწორებული, შესაბამისად მას ხარვეზების აღმოფხვრამდე 2015 წლის 13 აგვისტოდან დამატებით უნდა დაერიცხოს ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 180 ლარის ოდენობით.
 • რაზიკაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მუნიციპალიტეტმა შემსრულებელს დაუსაბუთებლად გადაუწია მიწოდების ვადები რის შედეგადაც მას არ დაერიცხა ჯარიმა 22.8 ათასი ლარის ოდენობით. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის მიხედვით, მიმწოდებელის მიერ შესრულებული სამუშაოების ნაწილი გაკეთებულია უხარისხოდ, ექსპერტიზის აქტში დაფიქსირებული ხარვეზები შემსრულებელს აუდიტის მიმდინარეობის პერიოდში სრულად არ ქონდა გამოსწორებული, შესაბამისად მას ხარვეზების აღმოფხვრამდე 2015 წლის პირველი სექტემბრიდან დამატებით უნდა დაერიცხოს ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 239 ლარის ოდენობით. მიუხედავად იმისა რომ მიმწოდებელმა სათანადოდ არ შეასრულა სამუშაოები მუნიციპალიტეტმა არ გამოიყენა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ღირებულებით 12.0 ათასი ლარი.
 • 2014 წელს დაბა ფასანაურში ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე მიმწოდებელს სრულად აუნაზღაურდა შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, ჯამში 367.3 ათასი ლარი, მიუხედავად იმისა, რომ მან უარი განაცხადა შესრულებული ბეტონის სამუშაოების ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენაზე. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შეუსრულებლობის მიუხედავად გამგეობამ არ გამოიყენა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რის შედეგადაც დაკარგა 38.0 ათასი ლარის მიღების შესაძლებლობა.
 • 2014-2015 წლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით გაფორმებული 382 ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდულია 3533.1 ათასი ლარის სამშენებლო სამუშაოები, რომელთა ღირებულების ანაზღაურება არ მომხდარა ფაქტობრივი დანახარჯების გათვალისწინებით. შედეგად, დარღვეულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნები.
 • 2014 წლის 30 სექტემბერს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მუნიციპალიტეტმა გააფორმა ორი ხელშეკრულება. სამუშაოების მიმდინარეობისას შემსრულებელს დაუსაბუთებლად გაეზარდა მიწოდების ვადა. იმ შემთხვევაში, თუ გამგეობა არ გადაწევდა ვადას, ფირმას დაეკისრებოდა პირგასამტეხლო 39.4 ათასი ლარის ოდენობით.
 • 2015 წელს ხევის კალაპოტის გაწმენდა-დაღრმავების, დამბური ტიპის მიწაყრილის, გაბიონებისა და ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევისთვის მიმწოდებელს უნდა დარიცხვოდა პირგასამტეხლო - 85.4 ათასი ლარის ოდენობით.
 • 2014 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ მიმწოდებლებზე დარიცხულმა და ამოუღებელმა ჯარიმებმა 7.1 ათასი (სულ მისაღები ჯარიმის 50%), ხოლო 2015 წელს - 41.5 ათასი ლარი (სულ მისაღები ჯარიმის 89%) შეადგინა.
 • 2014-2015 წლებში მუნიციპალიტეტს ყველა სამშენებლო სამუშაოზე შესყიდული აქვს შესაბამისი ტექნიკური ზედამხედველობა, რაშიც ჯამში გადახდილია 71.0 ათასი ლარი. არც ერთ შესწავლილ შემთხვევაში, ტექნიკურ ზედამხედველებს სრულად არ აქვთ შესრულებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. მიუხედავად ამისა, მიმწოდებლებზე თანხები სრულად არის ანაზღაურებული. 

მიმაგრებული ფაილები

ქ. თბილისის მერიის 2014-2015 წლების ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტის მნიშვნელოვანი შედეგები

გამოქვეყნების თარიღი: 14:12:2016

დეპარტამენტი: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

  • ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით, 2014-2015 წლებში ქ. თბილისის მერიის გადასახდელებმა შეადგენა 1 268 925.5 ათასი ლარი. აუდიტის ობიექტის მიერ წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს მხოლოდ  988 300.7 ათასი ლარის გადასახდელებს. აღნიშნული გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მერიის ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის აღრიცხული თბილისის რაიონის გამგეობებში განხორციელებულ ფინანსური ოპერაციები.
  • 2014-2015 წლებში მერიის მიერ პრივატიზებულია 6 მიწის ნაკვეთი, საბალანსო ღირებულებით - 2 590.5 ათასი ლარი. ფინანსური ანგარიშგების „არაწარმოებული აქტივების“ მუხლში აღნიშნული ოპერცია ასახული არ არის და ეს მიწის ნაკვეთები ირიცხება მერიის ბალანსზე.
  • 2015 წელს ჩატარებული მატერიალურ-ფასეულობათა ინვენტარიზაციის შედეგად, გამოვლინდა 1467 ნივთის დანაკლისი, თანხით 3 241.9 ათასი ლარი, ხოლო ზედმეტობამ შეადგინა 1011 ნივთი, რომლის ღირებულება განსაზღრული არ არის. გამოვლენილი ქონების დანაკლისებზე მერიამ არ განახორციელა სამართლებრივი შეფასება და არ გაატარა შესაბამისი ღონისძიებები.
  • ინვენტარიზაციამ არ მოიცვა საბუღალტრო ანგარიშებში, მერიის სამსახურებზე (მათ შორის გაუქმებულზე), რიცხული მატერიალურ-ფასეულობათა ნაშთები, რომელთა წარმოშობა და რეალობა ვერ დგინდება:
 • მერიის ადმინისტრაციისა და კეთილმოწყობის სამსახურებს „ნედლეული და მასალების“ ანგარიშზე ერიცხება 544.7 ათასი ლარის ღირებულების: ელექტრო სანათები 2030 ცალი და საბავშვო საქანელები 224 ცალი.
 • მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს „სხვა მატერიალური მარაგების“ ანგარიშზე ერიცხება 531.8 ათას ლარის ღირებულების: ფლეშმეხსიერებები, მაისურები და სხვა საქონელი.
 • მერიის საქალაქო დასუფთავების სამსახურს„სხვა მატერიალური მარაგების“ ანგარიშზე ერიცხება 2009-2010 წლებში შეძენილი 2597 ტონა ტექნიკური მარილი, ღირებულებით 634.4 ათასი ლარი. ტექნიკური მარილის ფიზიკური არსებობა მერიის შესაბამისი სამსახურების მიერ ვერ იქნა დადასტურებული.
 • „გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივების“ მუხლის ნაშთები მოიცავს ლიკვიდირებული ან რეორგანიზაციის შედეგად შეცვლილ სამსახურებზე რიცხულ ქონებას, საერთო ღირებულებით - 392.9 ათასი ლარი.  ვერ დადგინდა აქტივების წარმოშობის თარიღი  და ფიზიკური არსებობა.
 • ანგარიშგების „სხვა ნაგებობების“ მუხლში აღრიცხულია აქტივი სახელწოდებით „დაუმთავრებელი ობიექტები“, ღირებულებით - 1384.9 ათასი ლარი. მერიის საფინანსო სამსახურმა ვერ დაასაბუთა აღნიშნული ობიექტების ფაქტობრივი არსებობა და წარმოშობის თარიღი.
 • ანგარიშგებაში „დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივების“ ანგარიშზე აღრიცხულია 225 ობიექტი, ღირებულებით 5647.8 ათასი ლარი. უცნობია „დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივების“ მუხლში აღრიცხული ობიექტების მშენებლობის დაწყების თარიღი და მათი ფაქტობრივი მდგომარეობა.
 • წარმოდგენილი დოკუმენტებით, ირკვევა, რომ ანგარიშგებაში „არაწარმოებული აქტივების“ ანგარიშზე აღრიცხულია 2012-2013 წლებში პრივატიზებული 14 მიწის ნაკვეთი, საერთო ღირებულებით - 2 900.6 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის მერიის 2014-2015 წლების ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტის შედეგად გამოვლენილი კანონშეუსაბამობებისა და ფინანსური დარღვევების გამო  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაიცა პირობითი დასკვნა.

მიმაგრებული ფაილები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 14:12:2016

დეპარტამენტი: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

2016 წელს ჩატარდა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა არსებითი ხასიათის სხვადასხვა დარღვევა-ნაკლოვანება. კერძოდ:

 • 2014 წელს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობას სულ იჯარით გაცემული ჰქონდა 3 ობიექტი, საიდანაც  საიჯარო ქირის სახით უნდა მიეღო 2.4 ათასი ლარი ფაქტობრივად კი მიიღო 1.0 ათასი. 2015 წელს იჯარით გაცემული იყო 14 ობიექტი და წლის განმავლობაში გადასახდელი საიჯარო ქირა შეადგენდა 41.9 ათას ლარს, ხოლო მოიჯარეებმა ფაქტობრივად გადაიხადეს 34.0 ათასი ლარი. შედეგად, 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,  მუნიციპალიტეტის მიერ მიუღებელმა საიჯარო ქირამ 9.3 ათასი ლარი შეადგინა.
 • 2014-2015 წლებში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 470 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას და 12 შენობა-ნაგებობას რომელთა საერთო ფართობი 600 კმ-ზე მეტია, იყენებდნენ არაუფლებამოსილი პირები რომლებსაც მუნიციპალიტეტთან არ ქონდათ გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებები და არ იხდიდნენ საიჯარო ქირას. აუდიტის ჯგუფის მიერ საკითხით დაინტერესების შემდგომ გამგეობამ ხელშეკრულებები გააფორმა და იჯარით გასცა 2 ობიექტი საიდანაც ქირის სახით მისაღები შემოსავლები წლიურად შეადგენს 3.6 ათას ლარს. გამგეობამ კერძო აუდიტორს შეაფასებია დანარჩენი ქონების ღირებულება, დასკვნის მიხედვით აღნიშნული ქონების იჯარით გაცემის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი საიჯარო ქირის სახით ყოველწლიურად დამატებით მიიღებდა 31.7 ათას ლარზე მეტ შემოსავალს.
 • 2014-2015 წლებში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გაანგარიშებით იურიდიული პირებისგან მისაღები დასუფთავების მოსაკრებელი 112.2 ათას ლარით, ხოლო ფიზიკური პირებისგან 31.8 ათასი ლარით განისაზღვრა. ფაქტობრივად კი ფიზიკური პირებიდან მიღებული დასუფთავების მოსაკრებელი დაგეგმილის 94%-ზე მეტია (30.2 ათასი ლარი), ხოლო იურიდიული პირებიდან მხოლოდ 23%-ია (25.6 ათასი ლარი).
 • 2014 წელს გამგეობამ ხელშეკრულება გააფორმა ერეკლე მეორის ქუჩისა და ჩიხის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საერთო ღირებულებით 212.7 ათასი ლარი. ერეკლე მეორის ქუჩაზე განხორციელებული სამუშაოების ადგილზე დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ დაგებული ასფალტო-ბეტონის საფარი მთელ სიგრძეზე დაზიანებულია.     
 • ერეკლე მეორის ჩიხში განხორციელებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დათვალიერებისას აღმოჩნდა რომ ასფალტო-ბეტონის საფარის ძირითადი ნაწილი დაზიანებულია. აღნიშნული გამოწვეულია 2016 წელს შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ განხორციელებული წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებით. მუნიციპალიტეტს შპს-სათვის არ მიუმართავს დაზიანებული ასფალტის შეკეთების მიზნით.     
 • 2014 წელს ქვემო მაჩხაანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გამგეობამ არასწორად გაიანგარიშა მიმწოდებელზე დასარიცხი ჯარიმა და ნაცვლად 61.5 ათასი ლარისა მიმწოდებელი დააჯარიმა 44.0 ათასი ლარით. იმ შემთხვევაში თუ გამგეობა სწორად გაიანგარიშებდა მიმწოდებელზე გასავრცელებელ სანქციას, მიმწოდებელს დამატებით დაერიცხებოდა ჯარიმა 17.5 ათასი ლარის ოდენობით.
 • 2014-2015 წლებში სამი ხელშეკრულების ფარგლებში მუნიციპალიტეტმა შემსრულებლებს მიწოდების ვადების დარღვევისათვის არ დაარიცხა პირგასამტეხლო ჯამში 46.0 ათასი ლარის ოდენობით.
 • 2014-2015 წლებში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით გაფორმებული 127 ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდულია 1 496.0 ათასი ლარის სამშენებლო სამუშაოები, რომელთა ღირებულების ანაზღაურება არ მომხდარა ფაქტობრივი დანახარჯების გათვალისწინებით. შედეგად, დარღვეულია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნები.
 • 2014 წელს მუნიციპალიტეტმა სანიაღვრე არხისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, გააფორმა ორი ხელშეკრულება საერთო თანხით 27.0 ათასი ლარი. გამგეობამ მიმწოდებელს დაგვიანებით გადაურიცხა შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. შედეგად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებასთან ერთად მუნიციპალიტეტმა გადაიხადა მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 25%-ზე მეტი პირგასამტეხლოს სახით, ჯამში 6.9 ათასი ლარი.
 • 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე ირიცხება 76.4 ათასი ლარის ღირებულების კრამიტი, 2014-2015 წელს გამგეობამ ჩაატარა ინვენტარიზაცია თუმცა აღნიშნული კრამიტების რაოდენობა არ იქნა დათვლილი და შედარებული ბუღალტრულ ჩანაწერებს. მასალის ადგილზე დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ იგი დასაწყობებულია დაუცველ ადგილას და კრამიტის ნაწილი დაზიანებულია.   

მიმაგრებული ფაილები

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 14:12:2016

დეპარტამენტი: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტი. ჩატარებული აუდიტის შედეგად გამოვლინდა არსებითი ხასიათის დარღვევა-ნაკლოვანებები, რის გამოც გაიცა პირობითი აუდიტორული დასკვნა, კერძოდ:

წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, 2014-2015 წელს მოქმედი ხელშეკრულებების მიხედვით, მისაღები შემოსავლები  იჯარიდან არის 734.3 ათასი ლარი.  მუნიციპალიტეტს აღნიშნული შემოსავლი არც მიუღია და არც აღურიცხავს.

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელის სახით 2014-2015 წლებში მიუღებელია 1 237.0 ათასი ლარი. თანხა, როგორც მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შემოსავლები, არ არის აღრიცხული და წარმოდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში.

მუნიციპალიტეტმა  წლის მანძილზე განახორციელა 427.7 ათასი ლარის საგზაო სამუშაოები. ოპერაცია ნაცვლად აქტივისა, წარმოდგენილია ხარჯებში, კერძოდ „სუბსიდიის“  მუხლში.

მუნიციპალიტეტმა 2014 წელს შეისყიდა 105.6 ათასი ლარის საპროექტო მომსახურება, ასევე, 2015 წელს 130.6 ათასი ლარის სამუშაოები, რომელთა საშუალებით შეიქმნა ძირითადი ქონება. აღნიშნული თანხა მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილია ხარჯების სხვადასხვა მუხლში, ნაცვლად აქტივების შესაბამისი მუხლისა.

წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით, 2014 წელს მუნიციპალიტეტი ფლობდა 400.0 ათას  კვ.მ-ზე მეტ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს, ხოლო 2015 წელს 470.0 ათას კვ.მ-ზე მეტს.  არაწარმოებული აქტივები კლასიფიცირდება გრძელვადიან არაფინანსურ აქტივებად და აღირიცხება „არაწარმოებული აქტივის“ ანგარიშზე, რაც მუნიციპალიტეტს არ განუხორციელებია.

მუნიციპალიტეტის მიერ სარგებლობის უფლებით გაცემული ქონებიდან მოიჯარეების მიერ წინასწარ გადახდილმა საიჯარო ქირამ 2015 წლის 1 იანვრისათვის შეადგინა 10.1 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის 1 იანვრისათვის 93.6 ათასი ლარი. წინასწარ მიღებული თანხა არ არის აღრიცხული და ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი

2014 წელს მუნიციპალიტეტის ბალანსის დანართი ფორმა №2-ის „თანამდებობრივი სარგოს“ მუხლი, გარდა ხელფასებისა, მოიცავს პრემიას - 503.3 ათას ლარს და დანამატს  -3.9 ათას ლარს. საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, პრემიის და დანამატის სახით გაცემული თანხები უნდა კლასიფიცირდეს შესაბამის მუხლებში.

2014-2015 წლებში მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 9 786.8 ათასი ლარის სხვადასხვა მომსახურება/სამუშაოები. აღნიშნული წარმოდგენილია „სუბსიდიის“ მუხლში, ნაცვლად „საქონლისა და მომსახურების“ შესაბამისი მუხლებისა.

პროგრამა „კორპუსის“ ფარგლებში, ამხანაგობების თანადაფინანსებით, მერიამ 2014-2015 წლებში შეისყიდა 3 613.6 ათასი ლარის ღირებულების სამუშაოები. საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, საოჯახო მეურნეობებზე გაცემული ფულადი/სასაქონლო ფორმის კაპიტალური ტრანსფერი მიეკუთვნება „სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების“ მუხლს. ფინანსურ ანგარიშგებაში,  ოპერაცია არასწორად არის წარმოდგენილი „სუბსიდიის“  მუხლში.

მუნიციპალიტეტის სამსახურების ინფორმაციით, 2014-2015 წლებში გაყიდულია  1 467.9 ათასი ლარის საწყისი ღირებულების შენობა-ნაგებობები და 2 169.8 ათასი ლარის არაწარმოებული აქტივები. არაფინანსური აქტივების მოძრაობა არ არის ასახული ფინანსურ ანგარიშგებაში. აქტივების გაყიდვით მიღებულმა ნამეტმა თანხამ შეადგინა 717.8 ათასი ლარი, რომელიც წარმოდგენილი არ არის ბალანსში და ბალანსის დანართ ფორმა 3-ში.  

მიმაგრებული ფაილები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი

გამოქვეყნების თარიღი: 14:12:2016

დეპარტამენტი: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014-2015 წლების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტის შედეგად  გამოვლინდა არსებითი ხასიათის დარღვევა-ნაკლოვანებები. კერძოდ:

 • კანონმდებლობის თანახმად, სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული გზით შესყიდვისას, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება უნდა ანაზღაურდეს ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. მუნიციპალიტეტის მიერ 118 ხელშეკრულებაზე ღირებულებით - 2 303.7 ათასი ლარი, ფაქტობრივი დოკუმენტაცია ვერ იქნა წარმოდგენილი.
 • 2011-2016 წლებში მუნიციპალიტეტს გააჩნდა მე-2 ლიგაში მოასპარეზე საფეხბურთო გუნდი - „სამეგრელო2“. 2015 წელს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტმა 50.0 ათას ლარად შეისყიდა  პირველ ლიგაში მოასპარეზე გუნდის სახელი - შპს „სასკო თბილისი“, რომელსაც შეეცვალა დასახელება და დაერქვა „სამეგრელო“.  აღნიშნული გუნდი იმავე წელს  დაფინანსდა 186.1 ათასი ლარის სუბსიდიით, თუმცა გუნდმა პირველივე საფეხბურთო სეზონში დაკარგა ადგილი პირველ ლიგაში და ჩამოქვეითდა მე-2 ლიგაში.
 • 2014-2015 წლებში მუნიციპალიტეტმა ა(ა)იპ „მექანიზაციის ცენტრი“ დააფინანსა სუბსიდიით 221.2 ათასი ლარი. გარდა ამისა, ა(ა)იპ-მა საკუთარი შემოსავლის სახით მიიღო 54.8 ათასი ლარი. შესაბამისად აღნიშნულ პერიოდში, მექანიზაციის ცენტრის ფუნქციონირებისათვის დაიხარჯა 276.0 ათასი ლარი, ხოლო შესყიდული საწვავისა და სამშენებლო მასალების ჩათვლით, დადგენილი ტარიფების მიხედვით მან მუნიციპალიტეტისათვის შეასრულა დაახლოებით 92.7 ათასი ლარის სამუშაო/მომსახურება.
 • 2015 წლის სექტემბერში მუნიციპალიტეტმა გააფორმა ხელშეკრულება მიმწოდებელთან 414.9 ათას ლარზე, რომელიც ითვალისწინებდა 9 თვის განმავლობაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. შემსყიდველმა უამინდობის მოტივით, მიმწოდებელს დაუსაბუთებლად გაუგრძელა სამუშაოების დასრულების ვადა და არ დააჯარიმა 21.6 ათასი ლარით.
 • 2014 წელს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტომობილებისთვის მოიხმარდა „ევრორეგულარის“ მარკის საწვავს. 2015 წელს მუნიციპალიტეტმა იმავე ავტომობილების ექსპლუატაციისათვის შეისყიდა „სუპერის“ მარკის საწვავი, მაშინ, როდესაც შეეძლო 2014 წლის მსგავსად შეეძინა „ევრორეგულარის“ მარკის საწვავი და ჯამში დაეზოგა 18 ათას ლარზე მეტი. 

მიმაგრებული ფაილები