Header

Header Top

Standard Version

სტანდარტული ვერსია

Language Switcher

Quick Menu

Site Settings - Easy Read and Text Size

Content

Page Content

 • ტექსტის ზომა:
 • A
 • A
 • A

აუდიტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 24:05:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

 • სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს მიერ არაზუსტად არის განხორციელებული 10.6 ათასი ლარის დებიტორული მოთხოვნის აღრიცხვა, ხოლო სსიპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, მოქმედი მარეგულირებელი ნორმების დაუცველად, სრული კალენდარული წლისთვის, რიგ აქტივებზე არ იქნა დარიცხული ცვეთა 21.7 ათასი ლარის ოდენობით.   
 • სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი, სსიპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს მიზნობრივ პროგრამას - ,,დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა’’. მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით, ბენეფიციართა გამოკითხვის შედეგები შეუსაბამოა მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების დოკუმენტაციასთან, რითაც შესაძლოა მიმწოდებელმა დაუსაბუთებლად მიიღო  379 ბენეფიციარის  მომსახურების ღირებულება  8.9 ათასი ლარის ოდენობით.
 • Ø სამინისტრო ახორციელებს მიზნობრივ პროგრამას - ,,ეკომიგრანტთა ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა’’, რომლის ბიუჯეტიც შეადგენს 3 000.0 ათას ლარს.  აუდიტით ირკვევა, რომ შესყიდული ალტერნატიული ქონება, გაცილებით მცირეა იმ პირთა რაოდენობასთან მიმართებით, რომლებიც ფიზიკურად უნდა განთავსდნენ აღნიშნულ საცხოვრისში.

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გაცემული იქნა შესაბამისი რეკომედაციები. ამასთან, რიგი საკითხების შემდგომი შესწავლის მიზნით, აუდიტის მასალები გადაგზავნილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურაში.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 23:05:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი.  აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან,  ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით, შპს „ჰიგიენა 2009-ზე“, საწესდებო კაპიტალის შევსების მიზნით ჩარიცხული 4400,0 ათასი ლარი,  სამინისტროს საბალანსო მონაცემებში არ არის აღრიცხული.
 • აუდიტის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, არასათანადო არგუმენტაციით, საწარმოთა 2015 წლის წმინდა მოგებიდან 441,4 ათასი ლარი არ იქნა განაწილებული დივიდენდის სახით.
 • საწარმოთა 2015 წლის დივიდენდის განაწილების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების მიუხედავად, 2016 წელს არ განხორციელდა 1811,4 ათასი ლარის დივიდენდის სახით ბიუჯეტში მობილიზება.
 • სამინისტროს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი შპს „ჰიგიენა“ 2009-ის“ მიერ, საქართველოს ბანკში გახსნილი ანგარიშიდან, თანხების მოძრაობის შესახებ საბანკო ამონაწერის შესაბამისად, კომპანიის დირექტორს ირაკლი ცეცხლაძეს ნაღდი ანგარიშსწორების გზით გატანილი აქვს 5004,2 ათასი ლარი, რომლის ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტები ვერ იქნა წარმოდგენილი, რაც საბიუჯეტო სახსრების შესაძლო მითვისებაზე მიუთითებს.
 • აუდიტის მიმდინარეობის პერიოდში, ვერ იქნა წარმოდგენილი სამინისტროს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი შპს „ბათუმის ნავსაყუდელი 2015-ის“ 2015-2016 წლების ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტები, რაც საწარმოს მიერ მიღებული შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების რეალობის შესაძლო რისკებზე მიუთითებს. 
 • 2016 წლის 17 მაისს, სამინისტროსა და ფიზიკურ პირს შორის გაფორმდა ნასყიდობის ხელშეკრულება ქ. ბათუმში, კვარიათის დასახლებაში მდებარე 223 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი ფორმით პრივატიზების შესახებ. ხელშეკრულებას საფუძვლად დაედო აღნიშნული მიწის პირდაპირი  მიყიდვის შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2016 წლის 16 მაისის N145 ბრძანება, რომლის შესაბამისადაც ხელშეკრულების ღირებულება 111,5 ათასი ლარით განისაზღვრა და ითვალისწინებდა მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის მშენებლობას. აღსანიშნავია, რომ ხათუნა ქორიძე, აღნიშნული მიწის ნაკვეთის შესყიდვის ინიციატივის დაყენებისას, აუქციონის გამოცხადებას ითხოვდა.

შესყიდვის საფასურის გადახდის შემდეგ, სამინისტროს თანხმობით, შესყიდული მიწის ნაკვეთი გაერთიანდა ერთ საკადასტრო ერთეულად მყიდველის კუთვნილ მიწის ნაკვეთთან, შეტანილი იქნა შპს „ბრიზის“ საწესდებო კაპიტალში და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების პირობით გაყიდული იქნა შპს „დომუს დეველოპმენტზე“. მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, გაყიდული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ღირებულება კვადრატულ მეტრზე 2,2 ათასი ლარით  განისაზღვრა, რაც პირდაპირი მიყიდვისას დაფიქსირებული ფასზე (0,5 თასი ლარი), 1,7 ათასი ლარით მეტია.

 • სამინისტროსა და შპს „სტატოტელს“ შორის, 2016 წლის 16 სექტემბერს, პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2016 წლის 15 სექტემბრის N01-3/302 ბრძანების თანახმად, გაფორმდა ნასყიდობის ხელშეკრულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, მახინჯაურის დასახლებაში მდებარე 15070 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში მდებარე 2255 კვ.მ შენობა - ნაგებობისა და 184760 კვ.მ მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ. ნასყიდობის ხელშეკრულების ღირებულება 3900,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, რომლის გადახდაც უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 36 თვის ვადაში, თანაბარწილად, ყოველ 9 თვეში, არაუგვიანეს მეცხრე თვის ბოლო რიცხვისა.

აუდიტის პერიოდისათვის, შპს „სტატოტელს“ ნასყიდობის ხელშეკრულების ღირებულება არ აქვს გადახდილი. ამასთან, 2016 წლის 4 ოქტომბრისთვის სამინისტროდან ითხოვს ქონების იპოთეკით დატვირთვისა და გასხვისების ნებართვას. სამინისტროს, აუდიტის მიმდინარეობის პერიოდისთვის, ნებართვა არ გაუცია.     

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გაცემული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები,  ამასთან, აუდიტის მასალები გადაგზავნილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურაში.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 10:05:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

 • სამინისტროს  და მის  სახაზინო კოდში შემავალი იურიდიული პირების მიერ 2016 წლის  ბალანსში შემცირებულად არის  წარმოდგენილი  არაფინანსური აქტივები, არანაკლებ 289,7 ათასი ლარით, ხოლო წმინდა ღირებულება - არანაკლებ 281,3 ათასი ლარით.
 • სამინისტროს სახაზინო კოდში შემავალი იურიდიული პირების მიერ 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივების შეძენა ჯამში 9,9 ათასი ლარით გაზრდილად არის წარმოდგენილი.
 • მუსიკალურ ცენტრს,  2016 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, ძირითადი აქტივები 32,9 ათასი ლარით შემცირებულად, ხოლო გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები გაზრდილად აქვს  წარმოდგენილი.
 • სსიპ - ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მიერ, 2016 წლის ბალანსში წლის დასაწყისში არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 10,3 ათასი ლარით და არასაბიუჯეტო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები 14,6 ათასი ლარით შემცირებულად არის წარმოდგენილი. 
 • ა(ა)იპ ,,მელიტონ ბალანჩივაძის  ხელოვნების სკოლის“ მიერ, „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ მუხლი 6,4 ათასი ლარით გაზრდილად, ხოლო აქტივების ნაშთი შემცირებულად არის  წარმოდგენილი.  
 • სსიპ-ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მიერ, ძირითადი კაპიტალის მოხმარების ხარჯები 2,9 ათასი ლარით გაზრდილად  არის წარმოდგენილი.
 • სამინისტროს სახაზინო კოდში შემავალ იურიდიულ პირებს, 2016 წლის ბალანსში, საცნობარო მუხლი ორ შემთხვევაში 194,6 ათასი ლარით შემცირებულად და ერთ შემთხვევაში 2,0 ათასი ლარით გაზრდილად აქვთ  წარმოდგენილი.

აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ, გაცემული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები.

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

გამოქვეყნების თარიღი: 28:04:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი, რომელშიც გამოითქვა პირობითი მოსაზრება ფინანსური ანგარიშგების შესახებ.

გამოვლინდა, რომ სამინისტროს არასწორად და უზუსტოდ ჰქონდა წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების შემადგენელი ფორმა N1, ფორმა N3, ფორმა N5, ფორმა N7 და ფორმა N8. კერძოდ:

 • 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა N1-ში საცნობარო მუხლში არსებული ინფორმაცია „ამორტიზებული ძირითადი აქტივების“ (08) შესახებ წარმოდგენილი იყო - 14,817.76 ლარით, ხოლო „ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში ჩამოწერილი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივების“ (10) შესახებ - 5,685.22 ლარით ნაკლები თანხით, ამასთან ბალანსში ასახული ინფორმაცია მუხლზე „მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“ (2120) ასევე წარმოდგენილი იყო 163.81 ლარით შემცირებული ოდენობით;
 • სამინისტრომ 2016 წლის განმავლობაში მიიღო ჯამში - 26,005.86 ლარის ღირებულების გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები. აღნიშნული აქტივების ასახვა მოხდა ფინანსური ანგარიშგების ფორმა N1-ში საცნობარო მუხლში "ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში ჩამოწერილი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები" (10), თუმცა ბუღალტრულ რეგისტრებში და ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში და N5-ში მათი მიღება-გასვლა არ აღრიცხულა;
 • სამინისტროს სარგებლობის უფლებით გადმოეცა ქ. თბილისში მ. თამარაშვილის ქ. N15-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე არსებული 15.08 კვ/მ ოთახი ღირებულების გარეშე. ვინაიდან ფართის ღირებულების განსაზღვრა არ მომხდარა მოწვეული კვალიფიციური სპეციალისტის დასკვნის საფუძველზე, სამინისტროს მიერ გამოყენებული შეფასების მეთოდის გათვალისწინებით, ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია არაფინანსური აქტივების შესახებ ვერ ასახავდა რეალურ მდგომარეობას.

პირობითი მოსაზრების საფუძვლებში წარმოდგენილი გარემოებების გარდა, ყურადღება გავამახვილდა შემდეგზე:

ხელფასების დარიცხვის საფუძველი

2016 წლის განმავლობაში 6 თანამშრომელზე  „ზეგანაკვეთური მუშაობისა და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვის გათვალისწინებით“ გაცემული დანამატის ოდენობამ ჯამში შეადგინა - 3,025.00 ლარი. ვინაიდან ორგანიზაციის მიერ ნაწარმოებ „სამუშაო დროის გამოყენების და ხელფასის გაანგარიშების აღრიცხვის ტაბელში“ არ ფიქსირდებოდა სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ ზეგანაკვეთურად მუშაობის ფაქტები, ხოლო „მომსახურეთა აღრიცხვის ჟურნალის“ მონაცემებში არ იყო მითითებული სამსახურში გამოცხადების და წასვლის დრო (საათი), შესაბამისად, აუდიტის ჯგუფს ვერ წარედგინა მტკიცებულება, რომლითაც დადასტურდებოდა თანამშრომელების მიერ ზეგანაკვეთურად მუშაობის ფაქტები.

საბიუჯეტო დეფიციტის მართვა

საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების ძირითადი პრინციპების შესაბამისად „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით 2016 წელს გაწეული ხარჯი თითოეული საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის არ უნდა ყოფილიყო 2015 წლის საკასო ხარჯზე მეტი. თუმცა, იმ პირობებში, როდესაც ადგილი არ ჰქონია ორგანიზაციის ფუნქციებისა და კომპეტენციის არსებით ზრდას, სამინისტროს მიერ 2016 წელს შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 6%-ით.

შიდა აუდიტის გეგმის შესრულება

სამინისტროს შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წელს ჩატარებული აუდიტებიდან 3 შემთხვევაში აუდიტის მასალებში სამუშაო დოკუმენტაცია (მტკიცებულებები, ახსნა-განმარტებები და სხვა) არ იყო წარმოდგენილი, ხოლო 2 შემთხვევაში საქმეში წარმოდგენილი აუდიტორული მტკიცებულებები სრულად არ პასუხობდა შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიით დადგენილ მოთხოვნებს.

საყურადღებოა, რომ სამინისტროს კონტროლს ექვემდებარებოდა სხვადასხვა ორგანიზაციები, კერძოდ:  სამინისტროს მიერ 100 %-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული  15 შპს, 3 სსიპ და საქვეუწყებო დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი. თუმცა, 2014 – 2016 წლებში აუდიტი განხორციელდა 6 შემთხვევაში მხოლოდ 5 შპს-ში.

წინა წლებში ჩატარებული აუდიტებით გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსწორების მდგომარეობა

მიმდინარე აუდიტით კვლავ დაფიქსირდა ისეთი ნაკლოვანებები, რომელთაც ადგილი ჰქონდა წინა პერიოდში ჩატარებული აუდიტებისას. კერძოდ:

 • წინა აუდიტით გამოვლენილი ნაკლოვანება - ქ. თბილისში, კალოუბნის ქ. N17 სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ შენობაში შპს-ეების უკანონოდ განთავსების საკითხი გამოსწორებულ იქნა მიმდინარე აუდიტის ფარგლებში. თუმცა, სხვა შემთხვევებში სახელმწიფო ქონების უკანონოდ, სარგებლობის უფლებით  გადაცემის დადგენილი წესის მოთხოვნათა შეუსაბამოდ გამოყენების ფაქტები,  კვლავ დაფიქსირდა. ამასთან, მდ. ენგურის მარცხენა სანაპიროზე  7 ბიზნესპროექტის განხორციელების მიზნით გადმოცემული მიწის ნაკვეთების გამოყენებასთან დაკავშირებით გაწეული მუშაობა  არასაკმარისი იყო, ვინაიდან აუდიტის პერიოდში არ იყო უზრუნველყოფილი აღნიშნული მიწების სრულად (დანიშნულებით) გამოყენება და არცერთი ბიზნესპროექტი არ განხორციელებულა;
 • სამინისტროს მმართველობაში შემავალი სსიპ-ების მიერ  წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად კვლავაც არ შემოწმებულა სახელმწიფო კონტორლის განახორციელებელი ორგანოს მიერ დანიშნული დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ;
 • სამინისტროს ბალანსზე კვლავ ირიცხებოდა ბუღალტრული პროგრამა, რომლის გამოყენებით წლიური ბუღალტრული გატარებების (წლიური ბრუნვების და ნაშთების) ასახვა არ განხორციელებულა;
 • 2016 წლის მთელი ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, კვლავ დასაქმებული იყვნენ შტატგარეშე მომუშავეები, რომლებიც მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა მიუხედავად რიგ შემთხვევაში ირიცხებოდნენ  ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში.

მიმაგრებული ფაილები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

გამოქვეყნების თარიღი: 20:04:2017

დეპარტამენტი: სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

ფინანსური აუდიტი

მიმაგრებული ფაილები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

გამოქვეყნების თარიღი: 19:04:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის ანგარიში

2016 წლის 1 იანვარი -  2017  წლის 1 იანვარი

მიმაგრებული ფაილები

სს „საქართველოს რკინიგზა“

გამოქვეყნების თარიღი: 17:04:2017

დეპარტამენტი: ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა სს „საქართველოს რკინიგზის“ 2015 წლის შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი. აუდიტმა მოიცვა 521 ხელშეკრულება და 106,024,774 ლარი. სს „საქართველოს რკინიგზა“ შესყიდვებს ახორციელებს როგორც „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით, ასევე შესყიდვების სპეციალური  წესით, რომელიც დადგენილია საქართველოს მთავრობის მიერ.

 • სს „საქართველოს რკინიგზის“ შესყიდვების სპეციალური წესი არ ითვალისწინებს თუ რა ვადაში უნდა იმსჯელოს სატენდერო კომისიამ, შეესაბამება თუ არა ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია სატენდერო განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით დადგენილ მოთხოვნებს. აღნიშნული სრულად არ აკმაყოფილებს კომპანიის შესყიდვების სპეციალური წესის მოთხოვნას, შესყიდვების განხორციელებისას პრეტენდენტების მიმართ სამართლიანი მიდგომის შესახებ. ასევე პრეტენდენტებისა და პოტენციური პრეტენდენტებისთვის არ არის განჭვრეტადი შესყიდვის პროცედურის დასრულებასთან დაკავშირებული ვადები, რაც ართულებს დაინტერესებული მხარეებისთვის ტენდერში მონაწილეობის დაგეგმვის პროცესებს.
 • სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვისას სს „საქართველოს რკინიგზა“ ითხოვს პრეტენდენტების ან ქვეკონტრაქტორების გამოცდილებას. ზოგიერთ შემთხვევაში ტენდერებში წარმოდგენილია მხოლოდ ქვეკონტრაქტორების გამოცდილება, რის შედეგადაც იმარჯვებენ პრეტენდენტები. შედეგად, კონტრაქტორები სამშენებლო სამუშაოების გამოცდილებას იღებენ ქვეკონტრაქტორების  მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარჯზე ისე, რომ შესაძლოა მათ მომავალში დამოუკიდებლად ვერ შეძლონ აღნიშნული სამუშაოების შესრულება, მაშინ როდესაც ისინი უკვე თავისუფლად შეძლებენ ტენდერის პირობების დაკმაყოფილებას გამოცდილების ნაწილში.
 • ელექტრონულ პროცედურაში, (GEO150000009), რომლის სავარაუდო ღირებულება შეადგენდა  3,559,424 ლარს, გამარჯვებული პრეტენდენტი სს „ელმავალმშენებელი" ექვემდებარებოდა დისკვალიფიკაციას შესასრულებელ სამუშაოებზე არასათანადოდ გაცემული ნებართვის გამო.  აღნიშნული ნებართვა გაცემულია სს „ელმავალმშენებლის“ მიერ იმ დოკუმენტების საფუძველზე, რომლებიც მომზადებულია ამავე ნებართვის გაცემის თარიღის შემდგომ პერიოდში და შეთანხმებულია შპს „საქართველოს რკინიგზასთან“.
 • ტენდერში (SPA150010368) გამარჯვებული კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატი N0006909 გაცემულია IATF-ის მიერ, თუმცა IATF-ის  საძიებო სისტემაში ამავე ნომერზე ფიქსირდება სხვა კომპანია.

აუდიტის შედეგად გაცემულია რეკომენდაციები:

რეკომენდაცია N1: სს „საქართველოს რკინიგზამ“ განიხილოს სპეციალური წესით შესყიდვების განხორციელებისას, პრეტენდენტთა მიმართ უფრო მეტად სამართლიანი მიდგომისუზრუნველყოფის მიზნით,შესყიდვების სპეციალურ წესში ცვლილების შეტანის შესაძლებლობა, რომლითაცგანისაზღვრება თუ რა ვადაში უნდა იმსჯელოს სატენდერო კომისიამ, შეესაბამება თუ არა ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ წინადადებების მიღების ეტაპზე სისტემაში განთავსებული ტექნიკური დოკუმენტაცია სატენდერო განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით დადგენილ მოთხოვნებს. პრეტენდენტების დისკვალიფიკაციის შემთხვევაში აღნიშნული მიდგომა გამოყენებულ იქნას ასევე ყველა შემდგომი პრეტენდენტების მიმართ.

რეკომენდაცია N2: პრეტენდენტების მიერ ტენდერებში მონაწილეობის მისაღებად,ქვეკონტრაქტორების შესრულებული სამუშაოების ხარჯზე, გამოცდილების მიღების თავიდან აცილების მიზნით, სს „საქართველოს რკინიგზამ“ შეიმუშაოს და პრაქტიკაში დანერგოს შესაბამისი მექანიზმი (მაგ.: მინიმალური მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მხოლოდ პრეტენდენტი; სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების დოკუმენტებში ფაქტობრივი შემსრულებლის მითითება და ა.შ.).

რეკომენდაცია N3: სს „საქართველოს რკინიგზამ“ პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი  სერთიფიკატების ნამდვილობის დადგენის მიზნით შეიმუშაოს კონტროლის ისეთი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს პრეტენდენტების ტექნიკური დოკუმენტაციის სატენდერო დოკუმენტაციასთან  სრული შესაბამისობის დადგენას.  

მიმაგრებული ფაილები