Header

Header Top

Standard Version

სტანდარტული ვერსია

Language Switcher

Quick Menu

Site Settings - Easy Read and Text Size

Content

Page Content

 • ტექსტის ზომა:
 • A
 • A
 • A

აუდიტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 2016 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 04:04:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში  ჩაატარა  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ფინანსური აუდიტი, რომელიც მოიცავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ბალანსს 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და მასთან დაკავშირებულ ანგარიშებს. აუდიტის შედეგად გამოვლენილი იქნა შემდეგი გარემოებები:

 • მემორანდუმით, საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ვადების, მისი განხორცილების ეტაპებისა და ბენეფიციართა დაცვის სხვა მექანიზმების განუსაზღვრელობის პირობებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ,  ამხანაგობა „წაბლანა-2015“-სთვის გაწეულია 1 550.0 ათასი ლარის თანადაფინანსება, შედეგად მაღალია პროექტის განუხორციელებლობის რისკი, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ბენეფიციართა საბინაო პრობლემების მოგვარებას.
 • 2016 წლის განმავლობაში, სულ გაცემულია 683.6 ათასი ლარის ოდენობის დანამატი. აუდიტის ობიექტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი დანამატების გაცემის მატერიალური კანონიერების (ზეგანაკვეთური ან/და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო სამუშაოს შესრულების) დამადასტურებელი რაიმე სახის მტკიცებულება.
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ბალანსზე რიცხული, 91.6 ათასი ლარის ნარჩენი ღირებულების Microsoft-ის პროგრამული უზრუნველყოფები, არსებობის ვადით, მოქმედი რეგულაციეთან შეუსაბამოდ გადაცემული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველოზე. კერძოდ, გადაცემა ასახული იქნა ნაცვლად კაპიტალური გრანტისა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯებით.
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი განისაზღვრა 4,724.2 ათასი ლარით, ხოლო დაზუსტებული ბიუჯეტი -    4,529.2 ათასი ლარით. მთავრობის აპარატის 2016 წლის მთლიანმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 4,158.2 ათასილარი, რაც დაზუსტებული ბიუჯეტის 91.9%-ია.

აუდიტის დეპარტამენტის მიერ მომზადებულ იქნა შესაბამისი აუდიტის ანგარიში, რომელიც გაეგზავნა აუდიტის ობიექტს.

მიმაგრებული ფაილები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

გამოქვეყნების თარიღი: 04:04:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

აუდიტის დეპარტამენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განახორციელა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი გარემოებები:

 • უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებისათვის დანამატის ოდენობა განსაზღვრულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანებით, რომლის თანახმად თანამდებობების მიხედვით დადგენილია დანამატის კონკრეტული ციფრობრივი ოდენობა. გამომდინარე იქედან, რომ ზემოაღნიშნული დანამატი კანონით გათვალისწინებული არ არის, შესაბამისად გაცემის საფუძველი შეიძლება იყოს მოხელის ზეგანაკვეთური მუშაობა და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვის არსებობა, თუმცა აღნიშნული სათანადო მტკიცებულებებით არ დასტურდება.
 • ქვეყნის გარეთ მივლინების დოკუმენტაციის შესწავლისას, ორ შემთხვევაში ბრძანებით განსაზღვრული სამივლინებო პერიოდი არ ემთხვევა მივლინებული პირების ქვეყნის გარეთ ყოფნის პერიოდს, ასევე ორ შემთხვევაში არასწორად იქნა ანაზღაურებული სადღეღამისო ნორმის ღირებულება.
 • ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯებისათვის წლის დასაწყისში გათვალისწინებული იყო 247 700 ლარი, ხოლო შემდგომ წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად აღნიშნული ხარჯი შემცირდა 69 285 ლარით, რომლიდანაც 53.8% (37 285 ლარი) მიმართული იყო შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე, ხოლო დანარჩენი მივლინებების და არაფინანსური აქტივების ზრდას მოხმარდა. აღნიშნული გარემოება ბიუჯეტის არასათანადო დაგეგმვაზე მიუთითებს.

 აუდიტის დეპარტამენტის მიერ მომზადებულ იქნა შესაბამისი აუდიტის ანგარიში, რომელიც გაეგზავნა აუდიტის ობიექტს.

მიმაგრებული ფაილები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო

გამოქვეყნების თარიღი: 03:04:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი, რომელშიც გამოითქვა პირობითი მოსაზრება ფინანსური ანგარიშგების შესახებ.

გამოვლინდა, რომ სამინისტროს არასწორად და უზუსტოდ ჰქონდა წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების შემადგენელი ფორმა N1, ფორმა N2, ფორმა N3, ფორმა N5, ფორმაN8 და ფორმა N10, კერძოდ:

 • ბუღალტრულ რეგისტრებში და ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში და N5-ში არ ასახულა 2016 წლის განმავლობაში სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებისაგან უსასყიდლოდ მიღებული და გადაცემული (გახარჯული) 2,343.00 ლარის ღირებულების მცირეფასიანი გრძელვადიანი აქტივები და 792.00 ლარის ღირებულების მატერიალური მარაგები.
 • 2016 წლის ბოლოს „ალექსანდრე შერვაშიძის  ნამუშევრების გამოფენა და კატალოგების გამოცემის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში სამინისტროს მიერ მიღებულ იქნა 150 ცალი 2,499.00 ლარის ღირებულების კატალოგი. აღნიშნული აქტივები არასწორად გატარდა ფაქტობრივ ხარჯად და აისახა საცნობარო მუხლში „პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები“ (02). ინვენტარიზაციის შედარების უწყისების შესაბამისად კატალოგები ინახებოდა სამინისტროს შენობაში და მათი გავრცელება/დარიგება არ მომხდარა. შესაბამისად მოცემული აქტივები უნდა აღრიცხულიყო, როგორც „მატერიალური მარაგების“  მიღება და ფინანსური ანგარიშგების ფორმა N1-ში - ბალანსში ასახულიყო  „სხვა მატერიალური მარაგების“ ნაშთის სახით, ხოლო ფაქტობრივ ხარჯად აღიარება უნდა მომხდარიყო ქვეპროგრამის ფარგლებში მიზნობრივად გამოყენების (გავრცელება/დარიგების) შემთხვევაში.

აუდიტის პერიოდში კატალოგების შეძენასთან დაკავშირებით საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა, შესაბამისად ბალანსის ფორმა N1-ში გაწეული მომსახურების ღირებულება აღიარებული იყო „საქონლის და მომსახურების მოწოდებით დარიცხული ვალდებულებების“ 3210 ანგარიშზე. თუმცა, ფინანსური ანგარიშგების ფორმა N8-ში და N10-ში, აღნიშნული კრედიტორული დავალიანება 2,499.00 ლარის ოდენობით არ იყო ასახული, რის გამოც კრედიტორული დავალიანებების შესახებ ინფორმაცია ფინანსურ ანგარიშგებაში (ფორმა N8 და N10) არასწორად და არასრულად იყო წარმოდგენილი;

 • ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში და N5-ში მიღება „გრანტებად“ აღრიცხული იყო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე შეფასებული 1,981.00 ლარის ღირებულების ზედმეტობად აღიარებული 44 ერთეული მცირეფასიანი გრძელვადიანი აქტივი, რაც დადგენილი კანონმდებლობის თანახმად წარმოადგენდა „არასაოპერაციო შემოსავალს“.

პირობითი მოსაზრების საფუძვლებში წარმოდგენილი გარემოებების გარდა, ყურადღება გავამახვილდა შემდეგზე:

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2016 წელს წლის გარკვეულ პერიოდში (4 თვემდე) ან მთელი წლის განმავლობაში (12 თვე), დასაქმებული იყო შტატგარეშე 19  მომუშავე და მათზე ანაზღაურდა  122,736.61 ლარი, რაც სამინისტროში ,,საქონელი და მომსახურების“ მუხლით გაწეული ფაქტიური ხარჯების (304,863.36 ლარის) 40 %-ია, ხოლო შტატით მომუშავეთა ,,შრომის ანაზღაურების” მუხლით გაწეული ფაქტიური ხარჯების (619,165.40 ლარის) 20 %.

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, შტატგარეშე მოსამსახურე არის პირი, რომელიც დანიშვნით ან შრომითი ხელშეკრულებით გარკვეული ვადით მიიღება სამსახურში არამუდმივ ამოცანათა შესასრულებლად. თუმცა, შტატგარეშე მომუშავეთა დასაქმება ხდებოდა არა დროებით, არამედ ხანგრძლივი პერიოდით  მუდმივი ხასიათის სამუშაოების შესასრულებლად. კერძოდ, სამინისტროში 15 შტატგარეშე პირი (მძღოლის და დამლაგებლის გარდა) აყვანილი იყო 2016 წლის მთელი პერიოდის განმავლობაში (12 თვე) მუდმივ ამოცანათა შესასრულებლად და მათზე ანაზღაურდა - 120,290.00 ლარი (თვეში საშუალოდ 400-840 ლარი). ამასთან, შტატგარეშე მომუშავეებთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებების ანალიზით გაირკვა, რომ 2016 წლის განმავლობაში მომუშავე 13 შტატგარეშე მოსამსახურე სამინისტროში მუშაობდა 2015 წელსაც (6-12 თვით) და ყველა მათგანი ასრულებდა მათზე თავდაპირველად დაკისრებულ სამუშაოებს (მოვალეობებს).

საბიუჯეტო დეფიციტის მართვა

საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების ძირითადი პრინციპების შესაბამისად „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით 2016 წელს გაწეული ხარჯი თითოეული საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის არ უნდა ყოფილიყო 2015 წლის საკასო ხარჯზე მეტი. თუმცა, იმ პირობებში, როდესაც ადგილი არ ჰქონია ორგანიზაციის ფუნქციებისა და კომპეტენციის არსებით ზრდას, სამინისტროს მიერ 2016 წელს შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 6%-ით.

ხელფასის დარიცხვის საფუძვლები

მინისტრის ბრძანების საფუძველზე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მთავარ სპეციალისტზე წლის განმავლობაში გაცემული დანამატის ოდენობამ ჯამში შეადგინა 3,000.00 ლარი. ბრძანების მიხედვით დანამატი გაცემული იყო „ზეგანაკვეთური მუშაობისა და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვის გათვალისწინებით“. ვინაიდან ორგანიზაციის მიერ არ იყო ნაწარმოები „სამუშაო დროის გამოყენების და ხელფასის გაანგარიშების აღრიცხვის ტაბელი“, ხოლო „მომსახურეთა აღრიცხვის ჟურნალის“ მონაცემებში არ ფიქსირდებოდა სამსახურში გამოცხადების და წასვლის დრო (საათი), აუდიტის ჯგუფს ვერ წარედგინა მტკიცებულება, რომლითაც დადასტურდებოდა თანამშრომელის მიერ ზეგანაკვეთურად მუშაობის ფაქტები.

სახელმწიფო შესყიდვები

2016 წელს დადებული 344 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებიდან 10 ხელშეკრულების შემთხვევაში, ხოლო ხელშეკრულების შესრულების/შეუსრულებლობის დამადასტურებელი 417 დოკუმენტიდან 259 შემთხვევაში, დარღვეული იყო შესაბამის ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვის ვადები.

მიმაგრებული ფაილები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

გამოქვეყნების თარიღი: 15:03:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი, რომელშიც გამოითქვა პირობითი მოსაზრება ფინანსური ანგარიშგების შესახებ.

გამოვლინდა, რომ ორგანიზაციას არასწორად და უზუსტოდ ჰქონდა წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების შემადგენელი ფორმა N1, ფორმა N3, ფორმა N5 და ფორმა N7. კერძოდ:

 • 8,880.00 ლარის ღირებულების 600 ერთეული ნაშრომი (წიგნები) აფხაზეთის შესახებ,   2016 წლის ფინანსური ანგარიშგების ფორმა N1-ში „სხვა მატერიალური მარაგების“ ნაცვლად, არასწორად აღირიცხა „სხვა ძირითადი აქტივების“ მუხლში. ბალანსის დანართ ფორმა N5-ში აღნიშნული წიგნები ასევე არასწორად დაფიქსირდა სხვა ძირითადი აქტივების საწყის ნაშთად (8,880.00 ლარი), ხოლო მათი გასვლა 7,796.67 ლარის ოდენობით „სხვა ხარჯის“ ნაცვლად, არასწორად ჩამოიწერა „არასაოპერაციო ხარჯების“ მუხლიდან ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში და N5-ში.
 • ბალანსის დანართ ფორმა N2.2-ში სხვა კრედიტორულ დავალიანებებში ნაჩვენები თანხა 4,999.98 ლარის ოდენობით, წარმოადგენდა 2015 წლის 30 ნოემბერს ფრანგულ ენაზე ნაშრომის (წიგნები) გამოსაცემად შეცდომით გადარიცხულ თანხას. აღნიშნული ვალდებულება ბალანსის ფორმა N1-ში შესაბამის ანგარიშზე არ ასახულა, ხოლო სხვა კრედიტორული დავალიანების დაფარვა ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში არასწორად აღირიცხა არასაოპერაციო ხარჯებში;
 • ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში და N5-ში ,,არასაოპერაციო ხარჯის სახით“ არასწორად იყო აღრიცხული უმაღლესი საბჭოს აპარატის ბალანსზე 2,178.00 ლარის ნარჩენი ღირებულებით რიცხული ავტომობილის გადაცემა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის;
 • გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივების და 2,209.61 ლარის ღირებულების მატერიალური მარაგების მიღება-გასვლის შესახებ. ასევე, ბალანსის დანართ ფორმა N7 - ში არ იყო ასახული მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით, ჯამში 16,639.70 ლარის ოდენობით;

ყოველივე აღნიშნულით ვერ იქნა უზრუნველყოფილი 4,638.61 ლარის ღირებულების მატერიალური ფასეულობებისა და 16,639.70 ლარის მოთხოვნების  ფინანსურ ანგარიშგებაში დადგენილი წესით ასახვა.

პირობითი მოსაზრების საფუძვლებში წარმოდგენილი გარემოებების გარდა, ყურადღება გავამახვილდა შემდეგზე:

ხელფასის დარიცხვის საფუძვლები

უმაღლესი საბჭოს აპარატის მიერ არ იყო დადგენილი სამუშაო დროის გამოყენების ყოველთვიური აღრიცხვის ფორმა (სამუშაოზე გამოცხადების აღრიცხვის ჟურნალი ან/და სპეციალური ტექნიკური საშუალება), რაც მოქმედი ინსტრუქციის თანახმად, წარმოადგენს ხელფასის დარიცხვის ერთ-ერთ საფუძველს. ასევე, ხელფასების დარიცხვისას არ გამოიყენებოდა კანონმდებლობით დადგენილი, სახელმძღვანელოდ დამტკიცებული ფორმა - „სამუშაო დროის გამოყენების და ხელფასის გაანგარიშების აღრიცხვის ტაბელი“.

 სახელმწიფო შესყიდვები

უმაღლესი საბჭოს აპარატის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების 2016 წლის წლიური გეგმის დადგენილი წესით შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვა განხორციელდა დადგენილ ვადაზე 17 დღის დაგვიანებით - 2015 წლის 7 დეკემბერს.  გარდა აღნიშნულისა, 2016 წელს განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებში  272 შემთხვევიდან 85 შემთხვევაში (ანუ 31.3%) დარღვეულ იქნა ხელშეკრულების შესრულების/შეუსრულებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შესაბამის ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვის ვადები.

2016 წლის 8 თებერვალს გაფორმებულ N15 და N16 ხელშეკრულებებში (ხელშეკრულების საგანი - მანქანის ტექნიკური მომსახურებები) შევიდა ცვლილებები, რომლითაც გაიზარდა ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულება.კერძოდ, სახელმწიფო შესყიდვის N15 ხელშეკრულების პირვანდელი ღირებულება განისაზღვრა 4,660.00 ლარის ოდენობით, ხოლო შეთანხმების ოქმით ორჯერ შეტანილი ცვლილებების შემდგომ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება განისაზღვრა 7,665.00 ლარით, რაც 64%-ით მეტია პირვანდელ ღირებულებაზე.  მსგავსად, N16 ხელშეკრულების პირვანდელი ღირებულება განისაზღვრა 3,320.00 ლარის ოდენობით, ხოლო შეთანხმების ოქმით ოთხჯერ შეტანილი ცვლილებების შემდგომ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება განისაზღვრა 4,710.00 ლარით, რაც 42%-ით მეტია პირვანდელ ღირებულებაზე. ამასთან, შეთანხმების ოქმებში არ დაფიქსირებულა, თუ რა გახდა ცვლილების განხორციელების მიზეზი.

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2016 წელს მოკლე (4 თვემდე) ან ხანგრძლივი (12 თვემდე) პერიოდის განმავლობაში,  აპარატში დასაქმებული იყო შტატგარეშე 28  მომუშავე (ანუ მომუშავეთა 37.3%) და მათზე ანაზღაურდა  122,154.00 ლარი, რაც უმაღლესი საბჭოში ,,საქონელი და მომსახურების“ მუხლით გაწეული ფაქტიური ხარჯების (332,081.87 ლარის) 36.8 %-ია, ხოლო შტატით მომუშავეთა ,,შრომის ანაზღაურების” მუხლით გაწეული ფაქტიური ხარჯების (1,530.169.16 ლარის) 8.0 %-ია.

მიმდინარე წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ფრაქციათა რაოდენობა (3 ფრაქცია) არ შეცვლილა, ხოლო აპარატის ფუნქციებისა და კომპეტენციების ზრდას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა  შტატგარეშე მოსამსახურეებზე ანაზღაურებული თანხები ხასიათდებოდა ზრდის ტენდენციით.

ამრიდად, იმის გამო რომ შესაბამისი ოფიციალური დოკუმეტებით (მოხსენებითი ბარათებით, ცნობებით, ანგარიშებით და სხვ.) ვერ იდენტიფიცირდება შტატგარეშე მოსამსახურეების მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, ფაქტობრივად ვერ დასტურდება (ვერ დგინდება) შტატგარეშე მომუშავეთა დასაქირავებლად გახარჯული სახსრების ეკონომიური, ეფექტიანი და პროდუქტიული მართვა.

მიმაგრებული ფაილები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ადმინისტრაციულ სამეურნეო სამმართველო

გამოქვეყნების თარიღი: 13:03:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: ფინანსური აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველოს 2016 წლის ფინანსური აუდიტი. ჩატარებულ აუდიტთან დაკავშირებით შედგა ანგარიში, რომელშიც გამოითქვა უპირობო მოსაზრება ფინანსური ანგარიშგების შესახებ.

უპირობო მოსაზრების მიუხედავად, ყურადღება გამახვილდა შემდეგზე:

 • ბალანსის დანართ ფორმა N7 - ში არ იყო ასახული მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით ჯამში 11,650.29 ლარის ოდენობით;
 • ბალანსის დანართ ფორმა N9-ში ინფორმაცია დებიტორული დავალიანებების შესახებ წარმოდგენილი იყო არასწორად. კერძოდ, 2004 წლის 8 დეკემბერს მოპარული ავტომობილის ღირებულება აისახა 11,290.89 ლარის ოდენობით, თუმცა აღნიშნული თანხა მოიცავდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებული 2008 წლის აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ (ზემო აფხაზეთის) ტერიტორიაზე დარჩენილი  1,879.25 ლარის ნარჩენი ღირებულების არაფინანსურ აქტივებს, ხოლო ავტომობილის ღირებულება შეადგენდა 9,411.64 ლარს;
 • ძირითადი აქტივების მიღებაში გრანტებით (1,404.76 ლარი) ასახული იყო დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნის საფუძველზე აფასებული ძირითადი აქტივები 679.20 ლარის ღირებულებით, რაც წარმოადგენს არასაოპერაციო შემოსავალს და შესაბამისად უნდა ასახულიყო ბალანსის დანართ ფორმა N5-ში და N3-ში;
 • ბალანსის დანართ ფორმა N-5 ში ინფორმაცია გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ შეცდომით იყო ასახული მატერიალური მარაგების ჯამურ თანხებში. ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი მცირეფასიანი გრძელვადიანი აქტივების ზედმეტობები, რომლებიც აფასდა 888.00 ლარის ოდენობით  არ იყო აყვანილი შემოსავლებში, არ დაფიქსირებულა ბალანსის დანართ ფორმა N3-ში და N5-ში და შეცდომით გატარდა ბალანსგარეშე ანგარიშზე „ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექსპლუატაციაში“.

საბიუჯეტო დეფიციტის მართვა

 • საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, „შრომის ანაზღაურების“ და „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლით 2016 წელს გაწეული ხარჯი თითოეული საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის არ უნდა ყოფილიყო 2015 წლის საკასო ხარჯზე მეტი. თუმცა, იმ პირობებში, როდესაც ადგილი არ ჰქონია ორგანიზაციის ფუნქციებისა და კომპეტენციის არსებით ზრდას, სამმართველოს მიერ 2016 წელს შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 2%-ით, ხოლო შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 17%-ით. 

მიმაგრებული ფაილები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი

გამოქვეყნების თარიღი: 07:03:2017

დეპარტამენტი: აუდიტის დეპარტამენტი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2017 წლის 1 თებერვლის N00750/31 გადაწყვეტილების შესაბამისად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდის 2016 წლის 28 დეკემბრის შესაბამისობის აუდიტის N86/36 ანგარიშში შეტანილი ცვლილებებით.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთვრობის აპარატის დახსრებისა და სარეზერვო ფონდიდან 2015 წელს თანხების ხარჯვის მიზნობრიობის აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

 • უქმე დღეებთან დაკავშირებით პრემია შეიძლება გაიცეს წელიწადში არაუმეტეს სამჯერ, თუმცა უქმე დღეებთან დაკავშირებით რამდენიმე თანამშრომელზე წლის განმავლობაში  გაიცა მე-4 პრემიაც (ჯამში 2,054.00 ლარი). გარდა აღნიშნულისა, რიგ შემთხვევებში სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებზე პრემიები გაცემული იყო  ინიცირების გარეშე.

აპარატის თანამშრომლებზე  წლის განმავლობაში გაცემული დანამატების ოდენობამ ჯამში შეადგინა 7,314.00 ლარი. ბრძანებების მიხედვით დანამატები გაცემულ იქნა შრომის ანაზღაურების ფონდში წარმოქმნილი ეკონომიის ფარგლებში „ზეგანაკვეთური და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვის გათვალისწინებით“. ვინაიდან ორგანიზაციის მიერ არ იყო ნაწარმოები „სამუშაო დროის გამოყენების და ხელფასის გაანგარიშების აღრიცხვის ტაბელი“, ხოლო „მომსახურეთა აღრიცხვის ჟურნალის“ მონაცემებში არ ფიქსირდებოდა სამსახურში გამოცხადების და წასვლის დრო (საათი), აუდიტის ჯგუფს ვერ წარედგინა მტკიცებულება, რომლითაც დადასტურდებოდა თანამშრომელთა მიერ ზეგანაკვეთურად მუშაობის ფაქტები;

 • 2015 წლის განმავლობაში ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ მივლინებებთან დაკავშირებით ანგარიშვალდებულ პირზე ანაზღაურებულ იქნა წარმომადგენლობითი ხარჯები ჯამში 4,457.52 ლარის ოდენობით. ზოგადად ხარჯების ანაზღაურება (აღიარება) ხდებოდა ანგარიშვალდებული პირის მიერ წარმოდგენილი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტების შინაარსის შესწავლის შემდგომ ქვითარზე/ფაქტურაზე მითითებული თანხების მიხედვით. თუმცა, 18 შემთხვევაში მთავრობის აპარატის (საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების სამსახურის) მიერ  2,610.90 ლარის  ანაზღაურება მოხდა მხოლოდ წარმოდგენილ ქვითრებზე მითითებული თანხების შესაბამისად, ანუ თანხების ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმეტების შინაარსის გაცნობის გარეშე. შედეგად, როგორც ჩატარებული აუდიტორული პროცედურებით დადგინდა, ზემოაღნიშნული თანხებიდან (2,610.90 ლარიდან) 10 შემთხვევაში 1,594.22 ლარი გაიხარჯა ისეთი ტიპის  ნივთების  შესასყიდად, რომლებიც  მოქმედი კანონმდებლობით არ ექვემდებარებოდა  წარმომადგენლობით ხარჯად აღიარებას, ხოლო 8 შემთხვევაში არასრულყოფილად წარმოდგენილი  დოკუმენტების გამო  1,016.68 ლარის ხარჯები ფაქტობრივად ვერ იდენტიფიცირდა;
 • საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით 2015 წელს გაწეული ხარჯი თითოეული საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის არ უნდა ყოფილიყო 2014 წლის საკასო ხარჯზე მეტი. თუმცა, იმ პირობებში, როდესაც ადგილი არ ჰქონია ორგანიზაციის ფუნქციებისა და კომპეტენციის არსებით ზრდას, მთავრობის აპარატის მიერ 2015 წელს შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 11 %-ით;
 • მიმდინარე აუდიტით კვლავ დაფიქსირდა ისეთი ნაკლოვანებები, რომელთაც ადგილი ჰქონდა წინა პერიოდში ჩატარებული აუდიტებისას. კერძოდ, ისევე როგორც წინა წლებში, სარეზერვო ფონდიდან თანხების გაცემა ხდებოდა ისეთი გადასახდელებისათვის (სოციალურ-მატერიალური დახმარებებისათვის), რომლებიც გათვალისწინებული იყო აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობების წლიურ ბიუჯეტებში. ამ მხრივ, სას-ის მიერ გაცემული რეკომენდაციების მიუხედავად, მდგომარეობა არ გამოსწორებულა, პირიქით 2013-2015 წლების განმავლობაში თანხების ხარჯვა გამოირჩეოდა ზრდის ტენდენციით. ასევე, მთელი ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მთავრობის აპარატში კვლავ დასაქმებული იყვნენ შტატგარეშე მომუშავეები, რომლებიც მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა მიუხედავად, რიგ შემთხვევაში ირიცხებოდნენ მთავრობის აპარატში ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში და რომლებზეც ანაზღაურებული თანხები ხასიათდებოდა ზრდის ტენდენციით. მიუხედავად სას-ის მიერ დაფიქსირებული ნაკლოვანებებისა, მდგომარეობის გამოსწორების კუთხით მიმდინარე წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, მთავრობის აპარატის მიერ რაიმე არსებითი ცვლილებები არ განხორციელებულა.

საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემვალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში

გამოქვეყნების თარიღი: 16:02:2017

დეპარტამენტი: საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  -  შემოსავლების  სამსახურის 2014-2015 წლების შესაბამისობის აუდიტი, რომლის დროსაც გამოვლინდა შემდეგი დარღვევა-ნაკლოვანებები:

 • სახელფასო დანამატების გაცემისას ვერ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი საფუძვლები;
 • პრემიების გაცემისას, ექვს შემთხვევაში ზღვრული ოდენობის ზევით პრემიების გაცემა განხორციელებულია დაწესებულების ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის მოტივირებული შუამდგომლობის გარეშე;
 • 2012–2015 წლებში ნინოწმინდის ტერიტორიაზე საბაჟო გამშვები პუნქტის მშენებლობაზე  შპს ,,მონოლითმშენის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, პროექტირების დროს დაშვებული უზუსტობების, სამშენებლო ტერიტორიაზე გეოლოგიური კვლევების ჩაუტარებლობისა და შემოსავლების სამსახურის მხრიდან შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უკონტროლობის პირობებში, ფაქტიურად გახარჯული 9,857.5 ათასი ლარის მიუხედავად, ობიექტი ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის და არ ფუნქციონირებს. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი  არ შეესაბამება პროექტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. კერძოდ: გამოყენებული ბეტონის მარკიანობა დაბალია, ლითონის კონსტრუქციის კვანძები არ არის შესრულებული სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების  მიხედვით, დარღვეულია სამშენებლო ნორმების და წესების ,,სეისმომედეგი მშენებლობით“ დადგენილი მოთხოვნები.  

პროექტირების დროს დაშვებული უზუსტობების, სამშენებლო ტერიტორიაზე კვლევების ჩაუტარებლობის და  სამუშაოების უხარისხოდ    შესრულების გამო  დამატებით გაწეულია 1363.1 ათასი ლარის ხარჯი.

შპს ,,მონოლითმშენთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მიწოდებული  2 ცალი 62.5 ათასი ლარის ღირებულების მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორიდან ერთი  იყო გაუმართავ მდგომარეობაში, კერძოდ ტრანსფორმატორის ყუთში აღმოჩნდა მხოლოდ  რკინის ავზი და ქვები ყველა სხვა დეტალების გარეშე. აღმოჩენილი ტექნიკური წუნის აღმოფხვრისა და მეორე ტრანსფორმატორის ლაბორატორიულ სტენდზე გამოცდის მიზნით, ქ. თბილისში გადატანილი ტრანსფორმატორები შპს ,,მონოლითმშენი”-ს მიერ დღემდე  უკან არ დაბრუნებულა.

მასალები შემდგომი რეაგირებისათვის გადაგზავნილია საქართველოს მთავარ პროკურატურაში.

 • ლაგოდეხის საბაჟო გამშვები პუნქტის სამშენებლო სამუშაოების თავისდროულად შეუსრულებლობა და კონსერვაციის პროცესით გაწერილი პირობების გაუთვალისწინებლობა წარმოშობს საბიუჯეტო თანხების არარაციონალურად გახარჯვის რისკს, ხოლო დღეის მდგომარეობით მშენებლობისათვის გახარჯული 1,491.0 ათასი ლარის ხარჯი  წარმოადგენს არაეფექტურ ხარჯს.
 • სგპ ,,სარფი“-ს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებზე საგარანტიო ვადის განმავლობაში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა და შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება ევალებოდა გარანტიის გამცემ კომპანიას. საბაჟო გამშვები პუნქტის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის მოწყობაზე, კედლების და ჭერის დაზიანებული ნაწილების აღდგენაზე  სხვადასხვა კომპანიების მიერ გარანტიის პერიოდში შესრულებულია და შესაბამისად შემოსავლების სამსახურის მიერ დამატებით ანაზღაურებულია სულ 692.2  ათასი  ლარის სამუშაოები.
 • სატენდერო დოკუმენტაციაში წინასწარი ანგარიშსწორების საკითხის გათვალისწინების გარეშე,  ხელშეკრულებებში  ცვლილებების შეტანის გზით, საავანსო თანხების გაცემით არაკონკურენტული გარემო შეიქმნა იმ პოტენციური პრეტენდენტებისათვის, რომლებსაც ტენდერის გამოცხადების ეტაპზე არ ჰქონდათ შესაძლებლობა სცოდნოდათ საავანსო ანგარიშსწორების არსებობისა და რაოდენობის შესახებ.
 • შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში და სგპ ,,ყაზბეგში“ გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების დამონტაჟების მიზნით შესასყიდი ჩილერების სავარაუდო ღირებულების სწორად განსაზღვრის შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნებოდა შესაბამისად 45,6 ათასი ლარის და 32.0 ათასი ლარის ეკონომიის მიღწევა. 

მიმაგრებული ფაილები